135210 Tuan Le Thoi Trang Tre Em

135210 Tuan Le Thoi Trang Tre Em

    – Cat walk

    – Nghệ thuật biểu diễn trước ống kính

    – Giao tiếp ứng xử